Hotline: 0902 999 522

KỸ SƯ M&E

Thực hiện giám sát chất lượng thi công hạng mục M&E các công trình, hạng mục được giao. Thực hiện hồ sơ quản lý chất lượng công tr...

KỸ SƯ GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG

Giám sát thi công công trình theo sự phân công; Cung cấp các yêu cầu thiết kế công trình xây dựng và làm việc với bộ phận thiết kế...

NHÂN VIÊN THỦ KHO/ PHỤ KHO TẠI BÌNH ĐỊNH...

Thủ kho, phụ kho các công trình thi công xây dựng, M&E. Quản lý, bảo dưỡng vật tư, thiết bị. Làm các công việc khác theo chỉ thị c...

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Theo dõi, hoạch toán thu - chi. Quản lý, đối chiếu công nợ khách hàng. Quản lý, hoạch toán chi phí/ doanh thu...

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quản lý mục tiêu và rủi ro. Quản lý hệ thống tài chính và nhân sự phòng. Lập kế hoạch công việc của phòng TCKT. Lập kế hoạch tài...

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT CHI PHÍ & HỢP ĐỒNG...

Soạn thảo (hoặc kiểm tra) và trình ký các hợp đồng thi công. Theo dõi và kiểm soát việc thực hiện các hợp đồng...

CHỈ HUY TRƯỞNG

Quản lý toàn bộ các hoạt động thi công trên công trình; Quản lý kỹ thuật, tiến độ (thi công, tài chính);...

QUẢN LÝ DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG

Thiết kế, vận hành hệ thống, nhà máy xử lý rác thải. Thiết kế các hệ thống xử lý nước thải, nước cấp....

Chỉ Huy Phó

Lập kế hoạch và triển khai cho các giám sát công trình thực hiện các nhiệm vụ đạt mục tiêu của công ty đề ra như: Quản...