Hotline: 0902 999 522

(Tiếng Việt) Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4...

(Tiếng Việt) Quy định về quyền tác giả, quyền liên quan; mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; quy định mới về tuyển sinh lớp 6;... ...

(Tiếng Việt) BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2013

(Tiếng Việt) Cập nhật nội dung Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/05/2013.

(Tiếng Việt) Luật kinh doanh BĐS năm 2014

(Tiếng Việt) Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức...

(Tiếng Việt) Luật nhà ở năm 2014

(Tiếng Việt) Luật số 65/2014/QH13 quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý...