Hotline: 0902 999 522

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2018...

Quy định về quyền tác giả, quyền liên quan; mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; quy định mới về tuyển sinh lớp 6;... là những chín...

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2013

Cập nhật nội dung Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/05/2013.

Luật kinh doanh BĐS năm 2014

Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức...

Luật nhà ở năm 2014

Luật số 65/2014/QH13 quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý...