Hotline: 0902 999 522

An toàn lao động

An toàn lao động luôn được triển khai tại tất cả các công trình, dự án của HAVACONS Tuân thủ những nguyên tắc an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp là điều kiện tiên quyết trong tất cả các hoạt động thi công của Havacons và của từng cán bộ công nhân viên.

Với HAVACONS con người là nguồn tài sản vô giá, chúng tôi quan niệm vấn đề An toàn lao động luôn phải được ưu tiên hàng đầu và đó là trách nhiệm của chúng tôi để đảm bảo tất cả người lao động được làm việc trong điều kiện sức khỏe và an toàn.

Hệ thống An toàn lao động của HAVACONS được triển khai toàn diện dựa trên nền tảng Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, nhờ vào sự quan tâm chặt chẽ đến việc trang bị đầy đủ BHLĐ cần thiết, biện pháp thi công an toàn, máy thiết bị thi công có chất lượng tốt, biện pháp khuyến khích và tổ chức huấn luyện cho tất cả người lao động. An toàn lao động tại công trình được thực hiện theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và đề ra  các quy định, nội quy  rõ ràng đồng thời hợp tác chặt chẽ với những nhà thầu khác nhằm thiết lập phương thức làm việc hợp lý.

Mục tiêu của chính sách An toàn lao động của HAVACONS là kích thích và lôi cuốn sự tham gia hợp tác của tất cả các lực lượng lao động. Trong quá trình thực hiện thường xuyên đánh giá, điều chỉnh và bổ sung các quy định cho phù hợp, thiết lập và duy trì sự phát triển liên tục những hoạt động nhằm đảm bảo an toàn cho từng cá nhân và tập thể lao động theo khẩu hiệu “Chung tay xây dựng môi trường làm việc an toàn“.